Naučna tribina “Nove tehnologije u odiseji rijetkih bolesti“, prof. dr Olivera Miljanović

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

NOVE TEHNOLOGIJE U ODISEJI RIJETKIH BOLESTI                                                                                                             

Predavač: prof. dr OLIVERA MILJANOVIĆ, Medicinski fakultet, Podgorica, Klinički centar Crne Gore

 

Prof. dr Olivera Miljanović je specijalista pedijatrije i supspecijalista kliničke genetike. Medicinski fakultet, specijalizaciju iz pedijatrije i užu specijalizaciju iz kliničke genetike završila je na Medicinskim fakultetu u Beogradu. Magistar je i doktor medicinskih nauka.

Akademsku karijeru na Univerzitetu Crne Gore započela je 2001. godine, izborom u zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu, a sada je vanredni profesor na predmetima Pedijatrija, Humana i klinička genetika, Opšta medicina i Osnovi kliničke prakse. Bila je prodekanica za nastavu (2013–2018). Predsjednica je Komiteta za medicinsku etiku i bioetiku na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od početka profesionalne karijere radi u Kliničkom centru Crne Gore. Bila je direktorica Kliničkog centra Crne Gore (2007–2011) i direktorica Instituta za bolesti djece KCCG (1999–2005). Sa timom saradnika uvodi savremene procedure medicinske genetike i formira Centar za medicinsku genetiku i imunologiju KCCG, čiji je rukovodilac od osnivanja 2000. godine.

Bila je rukovodilac jednog i glavni istraživač u tri nacionalna naučnoistraživačka projekta. Ima preko 100 autorskih i koatorskih radova, objavljenih uvodnih predavanja i prezentacija u međunarodnim i domaćim časopisima i na kongresima, od kojih je 11 u časopisima na SCI listi. Autorka je 8 poglavlja u monografijama, stručnim knjigama i priručnicima.

Članica je Odbora za medicinu CANU od 1998. godine, Internacionalnog foruma predavača Uneskove katedre za bioetiku od 2014, Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope i Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje trafikinga oganima, tkivima i ćelijama od  2011. godine, Savjeta Asocijacije preventivne pedijatrije Crne Gore. Glavni je urednik časopisa Medicinski zapisi i član uređivačkog odbora časopisa Medical Data. 

Tribina će se održati u petak, 16. novembra 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En