Naučna tribina: “100 godina od rođenja Ingmara Bergmana“, predavač akademik Nenad Vuković

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

100 GODINA OD ROĐENJA INGMARA BERGMANA

 

Predavač: akademik Nenad Vuković

 

  Rođen je 1939. godine na Pišču (Plužine) ispod Durmitora. Osnovnu školu završio je na Pišču, gimnaziju i Filozofski fakultet u Sarajevu. Studirao je i doktorirao polonistiku na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu. Radio je: u Sarajevu na Akademiji scenskih umjetnosti, na Filozofskom fakultetu i na Pedagoškoj akademiji; na slavistici univerzitetā: Jagelonskog u Krakovu (Poljska), u Upsali i Lundu (Švedska), u Getingenu (Njemačka), u Vroclavu (Poljska); na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Predavao je Srpskohrvatski jezik (fonetiku i morfologiju), Uporednu gramatiku slovenskih jezika, Poljski jezik, Scenski govor, Kulturu jezika i Metodologiju naučnog rada. Bio je dekan Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Sarajevskog lingvističkog kruga. Jedan je od osnivača i dugogodišnji dekan Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju; bio je rektor Univerziteta Mediteran. Dobitnik je niza priznanja i odlikovanja, ističe se Plaketa Univerziteta u Sarajevu i Nagrada Cetinja. Raznorodne su lingvističke, književno-istorijske i kulturološke oblasti kojima se bavi u svojim radovima. Autor je preko 400 radova. Pored naučnih radova, prevodi prozu i poeziju (dobitnik je Prve nagrade za najbolji prevod godine – za roman Mariamne švedskog nobelovca Pera Lagerkvista).

 Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2008, a za redovnog 2015. godine.

Tribina će se održati u četvrtak, 19. aprila 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En