Odluka o raspisivanju izbora za vanredne, redovne i inostrane članove Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

  Skupština Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, na osnovu člana 13 i 24  Zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (Sl.list CG br.14/12), člana 14, 15 i 30 Statuta CANU i člana 1 Pravilnika o postupku kandidovanja i izbora vanrednih, redovnih i inostranih članova CANU, na sjednici održanoj 22. decembra 2017. godine, donijela je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za vanredne, redovne i inostrane članove Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

I

Raspisuju se izbori za 7 (sedam) vanrednih članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti: Odjeljenje prirodnih nauka 2 (dva), Odjeljenje društvenih nauka 1 (jedan), Odjeljenje humanističkih nauka 2 (dva), Odjeljenje umjetnosti 2 (dva).

II

Pravo predlaganja kandidata za vanredne članove Crnogorske akademije nauka i umjetnosti imaju:

  1. odjeljenja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti;
  2. najmanje tri redovna člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti;
  3. ustanove visokog obrazovanja;
  4. naučne ustanove;
  5. umjetničke akademije;
  6. udruženja i društva u oblasti nauke i umjetnosti.

III

Punovažni su predlozi utvrđeni na sjednici naučnog odnosno nastavno-naučnog vijeća, ili odgovarajućeg organa predlagača na osnovu dva referata o naučnom odnosno umjetničkom stvaralaštvu kandidata, napisana od naučnika u rangu redovnog profesora univerziteta ili istaknutog umjetnika.

IV

Pismeni predlog za izbor članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti mora biti obrazložen i sa priloženim bio-bibliografskim podacima, objavljenim radovima i dva referata na osnovu kojih je predlog utvrđen.

V

Predlagač koji predlaže više kandidata za isto odjeljenje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dužan je dostaviti prioritetnu listu svojih kandidata.

VI

Predlozi se dostavljaju Predsjedništvu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti do 31. marta 2018. godine. Uz predlog se dostavlja i pismena saglasnost predloženog kandidata. Potrebna dokumentacija se dostavlja u 41 primjerak.

VII

Odjeljenja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti na posebnoj sjednici mogu predložiti svoje moguće kandidate za redovne, vanredne i inostrane članove, na osnovu dva pisana obrazložena predloga, najkasnije do 31. marta 2018. godine.

 

VIII

Predlog za izbor člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti dostavlja se na adresu: Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, 81000 Podgorica, Rista Stijovića 5.

 

 

 

                                                                                                          

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En