Naučna tribina „Ključne kompetencije za budućnost mladih generacija”, predavač prof. dr Aleksandar Baucal

Danas je  prof. dr Aleksandar Baucal, redovni profesor na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, održao naučnu tribinu na temu  „Ključne kompetencije za budućnost mladih generacija”.

Predavača je predstavio akademik Slobodan Backović, predsjednik Odbora za obrazovanje CANU.

Osnovna svrha ovog izlaganja je da se: a) obrazloži potreba za ostvarenjem širokog društvenog konsenzusa o ključnim kompetencijama čiji razvoj treba da podržava osnovno i srednje obrazovanje i (b) predloži jedan način kako se to može ostvariti preko analize projekta DeSeCo, koji je sa istim ciljem realizovan u 12 OECD zemalja tokom 90-ih godina prethodnog vijeka, kako je istakao  prof. dr Baucal.

 U prvom dijelu izlaganja prof. dr Baucal je razmotrio pitanje uloge ekonomskog sektora u upravljanju budućim razvojem obrazovanja, zastupajući tezu da se ovo pitanje često razmatra pojednostavljeno, što stvara utisak nerješive podijeljenosti između dvije škole mišljenja.

Naime, upravljanje razvojem obrazovanja u nekoj zemlji treba da se oslanja  na ekonomske aspekte (tj. pitanja tipa ,,ko će to da plati ?”, ,,kako će to da se finansira?”, ,,kakav je odnos između cijene koštanja i onoga što se dobija u finansijskom smislu?” itd.). Sa druge strane, imamo  zastupnike teze da je, takođe, ,,očigledno” da je obrazovanje javno dobro i da , kao takvo, ne može biti regulisano isključivo na osnovu ekonomskih parametara i ,,nevidljive ruke” tržišnih mehanizama.

U drugom dijelu  predavanja zastupao je ideju da bi svaka reforma obrazovanja, koja ima aspiraciju da podrži buduće generacije mladih da budu pripremljeni za  budućnost, trebalo da ima težište u društvenom konsenzusu o sljedećem pitanju: koje ključne kompetencije treba da razvije sljedeća generacija građana da bi kroz učešće u društvenom životu mogli da ostvare istovremeno i sopstvene interese i da doprinesu daljem razvoju društva?

Kao dobra ilustracija napora da se ostvari društveni konsenzus o ključnim kompetencijama, predstavljen je OECD projekat DeSeCo (Defining and Selection of Key Competencies), koji je realizovan zajednički od strane 12 OECD zemalja sa ciljem da se indetifikuju ključne kompetencije koje su neophodne sljedećoj generaciji mladih da odgovore na različite izazove života u društvu ( ostvariti prihode, formirati porodicu, aktivno učestvovati u životu zajednice, participirati u političkom i kulturnom životu ). Prednost DeSeCo projekta je upravo u tome što pitanje ključne kompetencije nije sveo na ekonomsku dimenziju, već je obuhvatio i druge sfere društvenog života.

Realizacija sličnog projekta mogla bi biti dobra prilika za usmjeravanje budućih reformi obrazovanja, zaključio je prof. dr  Aleksandar Baucal.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En