Tribina „Valtazar Bogišić”: „(Ne)poznato o štampanju, proglašenju i primjeni Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru u 1888. godini”, predavač prof. dr Zoran P. Rašović, vanredni član CANU

U okviru obilježavanja jubileja „130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

T r i b i n u  V a l t a z a r  B o g i š i ć

 

na temu

 

(NE)POZNATO O ŠTAMPANJU, PROGLAŠENJU I PRIMJENI OPŠTEG IMOVINSKOG ZAKONIKA ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU U 1888. GODINI

 

Predavač: prof. dr ZORAN RAŠOVIĆ, vanredni član CANU

 

Prof. dr Zoran Rašović rođen je 18. 02. 1959. godine u Podgorici, tada Titogradu. Pravni fakultet završio je u rodnom mjestu sa prosječnom ocjenom 9,73. Poslijediplomske studije (Građanskopravni smjer) upisao je školske 1980/81. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom „Zajednička svojina bračnih drugova” odbranio je 1984. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Založno pravo na pokretnim stvarima” 1991. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici izabran je za asistenta pripravnika 1981. godine, na predmetu Građansko pravo. Za asistenta je izabran 1987. godine, za docenta 1992. godine, za vanrednog profesora 1997. godine, a za redovnog profesora 2002. godine.

Autor je više od dvadeset knjiga i više desetina studija i članaka objavljenih u uglednim časopisima. Autor je četiri univerzitetska udžbenika. Napisao je brojne komentare zakona, od kojih je najsveobuhvatniji Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima u teoriji i praksi (2400 stranica štampanog teksta), Komentar Zakona o hipoteci i Komentar Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (1260 stranica štampanog teksta). Objavio je i veći broj studija iz građanskog prava. Objavio je dvije knjige o Bogišiću i njegovom djelu u izdanju CANU, i to: Bogišićeve pravne izreke – skladnosti između rimskopravnog i crnogorskog narodnog vrela i Crnogorska služba Valtazara Bogišića – nezavršeni zakonski projekti.

Redovni je profesor na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Rukovodilac je doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Prof. dr Zoran Rašović bio je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici u dva mandata (2003–2005, 2005–2008. godine). Dobitnik je najvećeg državnog priznanja – Trinaestojulske nagrade za 2008. godinu, za djela iz oblasti pravnih nauka. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011. godine. Sekretar je Odjeljenja društvenih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine.

Tribina će se održati u utorak, 20. februara 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En