Predavanje akademika Branislava Ostojića na Tribini Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

Tribinu Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888‒2018.

                                         na temu

Jezička struktura Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru Valtazara Bogišića s posebnim osvrtom na njegovu leksičku i tvorbenu semantiku

Predavač: akademik BRANISLAV OSTOJIĆ, profesor emeritus

Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je srpskohrvatski jezik sa opštom lingvistikom i staroslovenskim jezikom 1966. godine. Magistrirao je (1970) i doktorirao (1975) na istom fakultetu. Biran je za asistenta na Filološkom fakultetu u Beogradu. Školske 1967/68. počeo je da radi kao profesor više škole u Nikšiću. Iste godine, na predlog Filološkog fakulteta u Beogradu, odlazi u SSSR na Univerzitet u Lenjingradu gdje na Filozofskom fakultetu radi u zvanju predavača jednu školsku godinu. Predavao je Savremeni srpskohrvatski jezik i Istorijsku gramatiku sa akcentologijom. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću predavao je Savremeni srpskohrvatski jezik i Metodologiju lingvističkih istraživanja. Po pozivu držao je predavanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Dubrovniku, Zadru i  Sarajevu. Kao gost držao je predavanja na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, na Harvardu i na Univerzitetu u En Arboru (Mičigen) u SAD.

Bio je član Međuakademijskog odbora za izučavanje slovenskih jezika (JAZU) ‒ Zagreb, Međuakademijskog odbora za dijalektološke atlase (SANU) – Beograd, Međuakademijskog odbora za proučavanje ortografske i ortoepske problematike (ANUBiH) – Sarajevo,  Međuakademijskog odbora za onomastiku (JAZU) – Zagreb. Član je Odbora za standardizaciju srpskog jezika pri SANU u Beogradu.

Njegova bibliografija broji preko 350 studija, rasprava i članaka u našim i stranim časopisima. Napisao je 19 knjiga.

 Dobitnik je Trinaestojulske nagrade i Ordena sa srebrenim vijencem. Za vanrednog člana CANU izabran je 1993, a za redovnog 2000. godine. Po penzionisanju izabran je u zvanje „profesor emeritus“.

Tribina će se održati u četvrtak, 18. oktobra 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En