Naučna tribina: “Značaj infektivnih bolesti u 21. vijeku - tekuće zablude i moguće istine“, predavač prof. dr Dragan Delić

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

ZNAČAJ INFEKTIVNIH BOLESTI U 21. VIJEKU – TEKUĆE ZABLUDE I MOGUĆE ISTINE                                                                                                           

Predavač:   prof. dr Dragan Delić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije

           

            Prof. dr Dragan Delić je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetu Infektivne bolesti. Redovni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Poslije završetka studija medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, obavio je više specijalističkih edukacija u oblasti infektivnih bolesti u različitim institucijama u Srbiji i inostranstvu. Njegova uža specijalizacija odnosi se na infektologiju, hepatologiju i posebno na gastroenterohepatologiju. Predavao je na Višoj medicinskoj školi u Zemunu (2001–2002) i na Medicinskom fakultetu u Podgorici (2000–2004). Član je uređivačkih odbora časopisa: Acta Infectologica Yugoslavica (osnivač), Archiv of Gastroenterohepatology i Medicinska istraživanja. Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih projekata i bio glavni istraživač u brojnim kliničkim studijama. Bio je član ekipe za transplantaciju organa. Publikovao je preko 300 radova, u stranim i domaćim časopisima, dvije monografije, šest knjiga, kao i poglavlja u dvadesetak udžbenika i knjiga. Član je mnogih domaćih i međunarodnih udruženja iz oblasti infektologije i udruženja za transplantaciju organa, među kojima: European Society for Organ Transplatantion, International Society for Infectious Diseases, International Association of Surgeons & Gastroenterologists, Federation of European Societies of Chemotherapy & Infection. Bio je pomoćnik ministra zdravlja Srbije, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije,  direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS.

Tribina će se održati u petak, 1. juna 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En