Naučna tribina “Smjernice u dijagnostici i liječenju upalnih bolesti crijeva“, predavač doc. dr Brigita Smolović

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

SMJERNICE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU UPALNIH BOLESTI CRIJEVA

                                                                                                                    

Predavač: doc. dr BRIGITA SMOLOVIĆ, Medicinski fakultet, Podgorica, Klinički centar Crne Gore

 

            Doc. dr Brigita Smolović je specijalista interne medicine i supspecijalista gastroenterohepatologije na Internoj klinici KCCG, Odjeljenje gastroenterohepatologije i docent na predmetima Interna medicina i Klinička propedevtika na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Medicinski fakultet, specijalizaciju i supspecijalizaciju završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je i magistrirala (2007). Doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici (2013).

Tokom ovih godina aktivno je učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima. Ima oko 50 autorskih i koatorskih radova, objavljenih uvodnih predavanja i prezentacija u međunarodnim i oko 20 na domaćim kongresima, simpozijumima i seminarima, od kojih je 8 u časopisima na SCI listi.

Bila je organizator tri međunarodna naučna susreta u Crnoj Gori i u tri navrata organizator obilježavanja Svjetskog dana digestivnog zdravlja.

Član je Društva ljekara Crne Gore, Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore, European Society of Gastrointerstinal Endoscopy (ESGE), European Association for the Study of the Liver (EASL), World Gastroenterology Association (WGO), United European Gastroenterology (UEG).

Tribina će se održati u petak, 7. decembra 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En