Naučna tribina prof. dr Šćepana Miljanića: „Postfosilna energetika – Moguća globalna rješenja za budućnost“

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

POSTFOSILNA ENERGETIKA – MOGUĆA GLOBALNA RJEŠENJA ZA BUDUĆNOST                                                                                                              

Predavač:   prof. dr  ŠĆEPAN S. MILJANIĆ, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Šćepan Miljanić je redovni profesor (sada u penziji) na predmetima: Radiohemija i nuklearna hemija, Hemija izotopa, Radijaciona hemija i dozimetrija i Vodonična energija, Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. U Institutu za nuklearne nauke Vinča, u Beogradu, radio je od 1974. do 1994. godine, gdje je bio direktor Laboratorije za fizičku hemiju (1993–1995). Od 1995. godine do penzionisanja radio je na Fakultetu za fizičku hemiju. Bio je šef Katedre za radiohemiju i nuklearnu hemiju Fakulteta (1996–2000), prodekan (2000–2004) i dekan tog fakulteta (2009–2015). Bio je član Senata Univerziteta u Beogradu (2009–2015). Na stručnom usavršavanju boravio je na Univerzitetu Kalifornije, Berkli, zatim na Univerzitetu Lomonosov, Moskva i Univerzitetu Stratklajd, Glazgov. Njegova bibliografija, koja sadrži naučne i stručne radove, saopštenja na naučnim konferencijama, sastoji se od oko 200 jedinica. Bio je mentor za izradu više magistarskih ili doktorskih disertacija i rukovodilac nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata.

Tribina će se održati u četvrtak, 15. marta 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En