Naučna tribina prof. dr Đorđija Šaranovića: Novi vijek u kliničkoj primjeni magnetne rezonance: šta su donijeli aparati jačine 3 tesla?

 

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

NOVI VIJEK U KLINIČKOJ PRIMJENI MAGNETNE REZONANCE: ŠTA SU DONIJELI APARATI JAČINE 3 TESLA?                                                                                         

Predavač: prof. dr ĐORĐIJE ŠARANOVIĆ, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

 

            Prof. dr Đorđije Šaranović bio je redovni profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2013–2016), a nakon toga (od 2016. godine), gostujući je profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Bio je profesor i šef Katedre za poslijediplomsku nastavu iz radiologije, Medicinski fakultet u Beogradu. Supspecijalizaciju iz oblasti interventne radiologije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2013). Uveo je nekoliko novih metoda u abdominalnoj radiologiji. Bio je načelnik Odjeljenja za radiologiju na Prvoj hirurškoj klinici, KCS u Beogradu (1997–2016) i direktor Centra za radiologiju i MR, KCS u Beogradu (2013–2016). Radi u Opštoj bolnici MediGroup u Beogradu, gdje je načelnik Centra za radiologiju. Konsultant je u Kliničkom centru Crne Gore za oblast radiologije (od 2007. godine).

            Boravio je na usavršavanjima iz oblasti digestivne, abdominalne, onkološke i interventne radiologije (Irska, Španija, Švajcarska, Francuska, Japan, SAD, Grčka, Meksiko). Bio je mentor za izradu nekoliko doktorskih i magistarskih disertacija. Objavio je oko 230 radova, od kojih jednu monografiju i četiri poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Tribina će se održati u petak, 18. januara 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En