Naučna tribina: Postvizantijski slikari Crne Gore u XVII vijeku, predavač prof. dr Aleksandar Čilikov

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

POSTVIZANTIJSKI SLIKARI CRNE GORE U XVII VIJEKU

 

Predavač: prof. dr Aleksandar Čilikov, vanredni član CANU

             Prof. dr Aleksandar Čilikov rođen je 1950. godine u Beogradu. Osmogodišnju i srednju školu završio je na Cetinju. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu — Odsek za istoriju umetnosti. U periodu 1977–1994. radio je u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture na Cetinju, gdje je vršio dužnosti pomoćnika i direktora ustanove. Kao stipendista UNESCO-a bio je 1980. na šestomjesečnoj specijalizaciji u Rimu (Institut ICCROM) posvećenoj vizantijskoj umjetnosti u Italiji. Studijski je boravio u više evropskih zemalja i svim bivšim jugoslovenskim republikama. Autor je brojnih elaborata i tekstova na temu kulturne baštine Crne Gore, teorije i istorije umjetnosti. Objavio je preko 100 stručnih tekstova u dnevnoj, nedjeljnoj i mjesečnoj štampi. Objavio je i 4 monografije: Paštrovske crkve i manastiri – zidno slikarstvo, Podgorica, 2010, Pravoslavni manastiri u Crnoj Gori (sa Tatjanom Pejović), Podgorica 2011, Crkve i manastiri skadarskog basena, Podgorica, 2013, Ikone u Crnoj Gori, Podgorica, 2014. Član je Savjeta Narodnog muzeja Crne Gore, Naučnog savjeta Nacionalnih parkova Crne Gore, predsjednik Društva istoričara umjetnosti Crne Gore i Fondacije „Guvernaduri Radonjići”. Autor je dvadesetak scenarija za dokumentarne TV filmove na temu kulturne baštine Crne Gore. Član je redakcija časopisa „Art centrala” i „Polimski glasnik”, a bavio se i likovnom kritikom i publicistikom. Od 1994. do penzionisanja 2015. radio je na Univerzitetu Crne Gore, gdje je stekao zvanje vanrednog profesora. Profesor je po pozivu na više univerzitetskih jedinica u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više stručnih nagrada i priznanja, među njima i Nagrade Saveza konzervatora Jugoslavije, Nagrade prijestonice Cetinje „13. novembar” i Trinaestojulske nagrade.

 

             Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2015. godine.

             Tribina će se održati u srijedu, 6. juna 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En