Naučna tribina: “Mijeloproliferativne neoplazme-implikacije molekularno genetskih otkrića“, predavač prof. dr Mirjana Gotić

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

MIJELOPROLIFERATIVNE NEOPLAZME – KLINIČKE IMPLIKACIJE MOLEKULARNO-GENETSKIH OTKRIĆA                                                                                                           

Predavač:   prof. dr MIRJANA GOTIĆ, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinički centar Srbije  

            Prof. dr Mirjana Gotić je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri interne medicine, oblast hematologija i načelnik Polikliničko-dijagnostičkog odjeljenja Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Objavila je oko 300 radova, kao autor ili koautor. Autor je više poglavlja u udžbenicima i monografijama iz oblasti interne medicine i hematologije. Njeni radovi citirani su više od 560 puta. Održala je brojna predavanja po pozivu na međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim skupovima. Bila je mentor, predsjednik ili član komisija za izradu, ocjenu i odbranu nekoliko doktorskih disertacija, magistarskih, specijalističkih i supspecijalističkih radova. Glavne istraživačke teme kojima se bavi prof. Gotić su hronične limfoidne leukemije i mijeloproliferativne neoplazme. Dr Gotić je publikovala prvi slučaj uspješnog liječenja pacijentkinje sa primarnom mijelofibrozom i trombocitozom tokom trudnoće, primjenom alfa interferona. Član je Redakcije časopisa Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. Član je Srpskog lekarskog društva. Bila je predsjednik Hematološke sekcije SLD (2008–2010). Organizovala je Kongres hematologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Vanredni je član Akademije medicinskih nauka SLD od maja 2016. godine. Član je Balkan Hematology Association, European Hematology Association, Central European Myeloproliferative Organisation (CEMPO), Severe Chronic Neutropenia European Register.

Tribina će se održati u petak, 18. maja 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En