Naučna tribina: Interkulturna pragmatika: komunikacijski problemi u interkulturnim govornim događajima, predavač prof. dr Ivana Trbojević Milošević

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

INTERKULTURNA PRAGMATIKA: KOMUNIKACIJSKI PROBLEMI U INTERKULTURNIM GOVORNIM DOGAĐAJIMA

 

Predavač: prof. dr Ivana Trbojević Milošević, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

         Prof. dr Ivana Trbojević Milošević diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Vanredni je profesor na Odseku za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gdje predaje na osnovnim, magistarskim i doktorskim studijama kontrastivnu i korpusnu lingvistiku, pragmatiku i analizu diskursa. Njena naučna i istraživačka interesovanja kreću se u domenu kontrastivne pragmatike, interakcione sociolingvistike, teorije jezičke učtivosti i, prevashodno, semantike i pragmatike modalnosti u engleskom i srpskom jeziku. Od izbora u nastavničko zvanje reformisala je nastavu i uvela niz novih kurseva u program Katedre, kao što su Deskriptivna gramatika engleskog jezika, Uvod u kontrastivnu lingvistiku, Uvod u anglističku pragmatiku i analizu diskursa, Uvod u korpusnu lingvistiku, Semantika modalnosti u engleskom jeziku itd.

        Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i dvije monografije: Modalnost, sud, iskaz (2004) i Poruke neizrečenog: ključevi pragmatičke analize (2016).

        Tribina će se održati u srijedu, 23. maja 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En