Naučna tribina “Gojaznost školske djece u Crnoj Gori-spoznaje i izazovi“, predavač prof. dr Milica Martinović

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

GOJAZNOST ŠKOLSKE DJECE U CRNOJ GORI – SPOZNAJE I IZAZOVI                                                                                                              

Predavač: prof. dr MILICA MARTINOVIĆ, Medicinski fakultet, Podgorica

 

            Prof. dr Milica Martinović je redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, na predmetu Patološka fiziologija i laboratorijska medicina. Specijalizaciju iz pedijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1992). Doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga i značaj primjene inhalacionih glikokortikoida u prevenciji dječje astme odbranila je (2000) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (od 1999), gdje je prošla sva nastavna zvanja. U zvanje redovni profesor  izabrana je 2013. godine.

Objavila je monografiju Dječija astma i preko 50 radova, od čega 20-ak u časopisima sa SCI Expanded liste, uglavnom sa temom iz dječije astme ili dječije gojaznosti. Koautor je udžbenika Patološka fiziologija, koji je preporučen kao osnovna literatura studentima Medicinskog fakulteta u Podgorici, kao i na više medicinskih fakulteta u regionu. Učesnik je (kao rukovodilac, aktivni istraživač ili lokalni koordinator) u osam nacionalnih, bilateralnih i jednom CEEPUS projektu. Stručno se usavršavala na medicinskim fakultetima u regionu, Varšavi, Brašovu i Karlovom univerzitetu u Pragu.

Tribina će se održati u petak, 15. marta 2019. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En