Naučna tribina „Đak, nastavnik, škola u svijetu koji se mijenja”, predavač dr Stevan Jokić

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

   ĐAK, NASTAVNIK, ŠKOLA U SVIJETU KOJI SE MIJENJA 

                    Predavač:  dr STEVAN JOKIĆ

Dr Stevan JOKIĆ, profesor, naučni savjetnik u Institutu Vinča (sada u penziji) doktorirao je fiziku na Univerzitetu u Beogradu 1980. godine. Bio je profesor u srednjoj školi, profesor fizike, prodekan i dekan na PMF-u Univerziteta u Kragujevcu, naučni direktor Instituta Vinča. Na univerzitetima u Strazburu, Barseloni i Makombu (SAD)  bio je profesor po pozivu. U Srbiji je koordinirao više domaćih, bilateralnih, kao i projekata FP6 i FP7 u okviru širih međunarodnih konzorcijuma. Objavio je u međunarodnim naučnim časopisima, u okviru međunarodnih kolaboracija, veći broj radova iz nuklearne fisije i interakcije teških jona. Kao organizator većeg broja međunarodnih konferencija, uredio je više zbornika i učestvovao na većem broju konferencija kao predavač. Bio je mentor više doktorskih, magistarskih i diplomskih radova. Na srpskom jeziku je objavio naučnu monografiju, univerzitetski udžbenik, a kao koautor i knjige u oblasti popularizacije nuklearne fizike. U Srbiji je 2001. godine pokrenuo projekat “Ruka u testu” koji ima za cilj naučno opismenjavanje svakog djeteta. Sarađujući sa Francuskom akademijom nauka, SANU i IAP, kao i francuskom Fondacijom LAMAP, preveo je sa  francuskog i engleskog jezika više knjiga i uredio sajt  http://rukautestu.vin.bg.ac.rs,  kao bitne resurse namijenjene vaspitačima, učiteljima i nastavnicima nauka u školama. Za ovaj projekat, koji je sad stavljen i na Scientix online platformu,  zajedno sa prof. Jorge E. Allende-om, predsjednikom Čileanske akademije nauka i kopredsjednikom IAP bio je, 2007. godine, kolaureat međunarodne Nagrade PURKWA, koju dodjeljuje internacionalni žiri Francuske akademije nauka za doprinose u naučnom opismenjavanju djece planete. Nosilac je francuskih odlikovanja Chevalier des Palmes Académiques (1997), Officier des  Palmes Académiques (2008), Commandeur des Palmes Académiques (2017).              

Tribina će se održati u srijedu, 21. marta 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En