Naučna tribina akademika Vladimira Kanjuha: “PRIMARNI (BENIGNI I MALIGNI) I SEKUNDARNI TUMORI SRCA (Morfološko-kliničke korelacije i kliničke dijagnostičke greške)“

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

PRIMARNI (BENIGNI I MALIGNI) I SEKUNDARNI TUMORI SRCA

(Morfološko-kliničke korelacije  i kliničke dijagnostičke greške)                                                                                                     

Predavač: akademik VLADIMIR KANJUH, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd     

Akademik Vladimir Kanjuh je srpski kardiovaskularni patolog svjetskog ugleda. Smatra se začetnikom patologije u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,gdje je i doktorirao 1981. godine i radio kao profesor. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1974. godine. Za redovnog člana izabran je 1983. godine. Usavršavao se u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Holandiji, Sjedinjenim Američkim Državama. Oblasti naučnog interesovanja akademika Vladimira Kanjuha su: kardiovaskularna patologija, naročito urođene srčane mane, arterotrombična koronarna srčana bolest, tumori srca i perikarda, kao i onkološka patologija i teratologija. Sa saradnicima je otkrio dvije nove urođene srčane mane. Akademik Kanjuh se bavi i istorijom srpske i svjetske medicine. Član je mnogih udruženja, među kojima: Matice srpske, Medicinske akademije SLD, Udruženja za arterosklerozu Srbije, Evropskog društva patologa itd. Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 2008. godine. Za počasnog člana Mađarske akademije nauka izabran je 2016. godine. Dobitnik je više nagrada za nauku: Oktobarske nagrade grada Beograda (1974), Sedmojulske nagrade Srbije (1989), Nagrade za životno djelo SLD i drugih.

Tribina će se održati u petak, 14. septembra 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En