Međunarodna saradnja

 
Međunarodna aktivnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je intenzivna i plodna.
 
Akademija realizuje zajedničke programe sa sljedećim nacionalnim akademijama sa kojima ima potpisane bilateralne sporazume o naučnoj i umjetničkoj saradnji (24): Akademijom nauka Albanije (ASA), Nacionalnom akademijom nauka Bjelorusije (NASB), Bugarskom akademijom nauka (BAS), Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), Akademijom nauka Češke Republike (ASCR), Mađarskom akademijom nauka (HAS), Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti (MANU), Rumunskom akademijom, Ruskom akademijom nauka (RAN), Slovačkom akademijom nauka (SAS), Slovenačkom akademijom nauka i umjetnosti (SAZU), Srpskom akademijom nauka i umetnosti (SANU), Turskom akademijom nauka (TUBA), Estonskom akademijom nauka (EAS), Letonskom akademijom nauka (LAS), Akademijom nauka Moldavije (ASM), Nacionalnom akademijom nauka Ukrajine (NASU), Nacionalnom akademijom dei Linćei (Italija), Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS), Gruzijskom nacionalnom akademijom nauka (GNAS), Kineskom akademijom društvenih nauka (CASS), Poljskom akademijom nauka (PAN), Litvanskom akademijom nauka (LAS) i španskom Kraljevskom akademijom ekonomskih nauka i finansija (RACEF).
 
U okviru godišnje kvote utvrđene ovim bilateralnim sporazumima odvija se razmjena naučnika i istraživača kroz studijske boravke (boravak stranih naučnika radi sprovođenja istraživanja u Crnoj Gori i odlazak članova CANU u studijske posjete u inostranstvo istim povodom). Takođe se ostvaruje učešće članova CANU sa referatom na naučnim skupovima, i organizovanje postavki na umjetničkim okupljanjima u inostranstvu. Sprovode se aktivnosti na iniciranju i realizaciji zajedničkih istraživačkih projekata regionalnog i međunarodnog karaktera, utvrđenih potpisanim protokolima i tematskim planovima koji prate pojedine sporazume o bilateralnoj saradnji, kao i rad na novim projektima u okviru programa podrške Evropske unije.
 
Predstavnici CANU učestvuju na godišnjim sastancima devet akademijskih asocijacija, čiji je Akademija nacionalni član: Evropske federacije nacionalnih akademija prirodnih i humanističkih nauka (All European Academies – ALLEA), sa sjedištem u Berlinu, Međunarodne unije nacionalnih akademija (International Union of Academies / Union Académique Internationale – IUA/UAI), sa sjedištem u Briselu, Evropske akademije nauka i umjetnosti (European Academy of Sciences and Arts – EASA), sa sjedištem u Salcburgu, Svjetske akademije umjetnosti i nauka (World Academy of Art and Science – WAAS), Međuakademijskog savjeta za jugoistočnu Evropu (Interacademy Council of South-Eastern Europe – IACSEE), Globalnog okruglog stola (Global Round Table – GRT, Brisel), Međunarodnog savjeta za nauku (International Council for Science – ICSU), sa sjedištem u Parizu, Međuakademijskog partnerstva – globalne mreže nacionalnih akademija (Interacademy Partnership – IAP), sa sjedištem u Trstu, i Evromediteranske akademijske mreže pri Međuakademijskoj grupi za razvoj (Groupe Interacadémique pour le Développement – Euro Meditteranean Academy Network – GID-EMAN), sa sjedištem u Parizu.
 
Kroz saradnju sa ovim i drugim regionalnim i međunarodnim mrežama i organizacijama za podsticaj i podršku naučnom razvoju, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti preduzima aktivnosti na osmišljavanju i realizaciji međunarodnih skupova i projekata od interesa za jačanje kako nacionalne tako i internacionalne naučne djelatnosti, a od važnosti za promovisanje i unaprjeđenje međunarodne uloge Akademije i države Crne Gore. Skupovi i predstavljanja međunarodnog karaktera čiji je domaćin i glavni organizator Akademija, sa učešćem prepoznatih naučnika i umjetnika iz inostranstva, realizuju se kako kroz aktivnosti odjeljenja Akademije, tako i na nivou međunarodne aktivnosti Akademije u cjelini. U Akademiji se redovno održavaju naučne tribine na kojima izlažu gostujući inostrani predavači.
 
Na poziv predsjednika pojedinih nacionalnih akademija nauka iz Evrope i šire predstavnici CANU realizuju posjete inostranim akademijama, kao i naučnim centrima i institutima koji djeluju u njihovom sastavu, dok po upućenom pozivu Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti posjećuju predsjednici i predstavnici drugih nacionalnih akademija, kao i predstavnici inostranih naučnih i drugih ustanova i organizacija.
 
Linkovi međunarodnih akademijskih i naučnih asocijacija čiji je CANU član
 
  • Evropska federacija nacionalnih akademija prirodnih i humanističkih nauka (ALLEA)
      www.allea.org
  • Međunarodni savjet za nauku (ICSU)
      www.icsu.org
  • Globalna mreža akademija nauka (IAP)
  • Međunarodna unija nacionalnih akademija (IUA/UAI)
      www.uai-iua.org
  • Evromediteranska mreža akademija nauka (EMAN)
      
  • Globalni okrugli sto (GRT)
  • Evropska akademija nauka i umjetnosti (EASA)
  • Svjetska akademija umjetnosti i nauka (WAAS)
 
Linkovi akademija nauka i umjetnosti u svijetu sa kojima CANU ima sporazume o naučnoj saradnji
 
• Akademija nauka Albanije
• Nacionalna akademija nauka Bjelorusije
• Bugarska akademija nauka
• Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
• Češka akademija nauka
• Mađarska akademija nauka
• Makedonska akademija nauka i umjetnosti
• Rumunska akademija
• Ruska akademija nauka
• Slovačka akademija nauka
• Slovenačka akademija nauka i umjetnosti
• Srpska akademija nauka i umetnosti
• Turska akademija nauka
• Estonska akademija nauka
• Letonska akademija nauka
• Akademija nauka Moldavije
• Nacionalna akademija nauka Ukrajine
• Nacionalna akademija ‘dei Lincei’ (Italija)
• Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
• Gruzijska nacionalna akademija nauka
• Kineska akademija društvenih nauka
• Poljska akademija nauka
• Litvanska akademija nauka
• Kraljevska akademija ekonomskih nauka i finansija (Španija)
 
© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En