Vaso Antunović

Rođen 15.01.1949.godine u Srnetici, Bosna i Hercegovina

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Sarajevu. Studije medicine upisao 1967. godine i diplomirao februara 1973. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 01.10.1974 do 30.09.2014. godine  zaposlen na Neurohirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz neurohirurgije položio na Medicinskom fakuletu u Beogradu 1980. godine. Zvanje magistra medicinskih nauka stekao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine, a doktorsku disertaciju obradio  na istom fakultetu 1987. godine. Od izbora za asistenta pripravnika za predmet neurohirurgija na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. godine, biran je u sva zvanja do izbora za redovnog profesora 1997. godine. U okviru svoje profesionalne aktivnosti u Neurohirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije bio je: načelnik odeljenja neurohirurgije u Urgentnom centru KCS, načelnik odeljenja na Neurohirurškoj klinici KCS, pomoćnik direktora i direktor neurohirurške klinike KCS, medicinski direktor KCS i zamjenik generalnog direktora Neurohirurške Klinike KCS. Od juna 2015. godine zaposlen je na mjestu savjetnika direktora Kliničkog centra Crne Gore. Bio je član izdavačkih savjeta i redakcionih odbora časopisa Chirurgia Neurologica, Acta Chirurgica Jugoslavica, Chirurgia Urgens, European Journal of Emergency Surgery, Acta Chirurgica Macedonica i Contributions MANU.

OD 1992. do 2002. bio je predsjednik Udruženja neurohirurga Jugoslavije i delegat u Evropskoj (EANS) i Svjetskoj (WFNS) asocijaciji neurohirurga i kao član Izvršnog komiteta. Organizovao je više stručnih sastanaka i kongresa. 

U toku svojih profesionalnih aktivnosti boravio je na stručnim usavršavanjima na UC San Francisko, UCLA Los Angeles, Mt Sinai Hospital, New York, University Hospital, Zurich, National hospital for Nervous Diseases, London i Neurochirurgiche Klinik, Hannover i Hospital Neurochirurgical, Lyon.

Kao viziting profesor držao je predavanja na USC, Los Angeles, neurohirurškoj klinici Univerziteta u Veroni. Bio je član Matične komisije za osnivanje Medicinskog fakulteta u Podgorici. Nastavu iz neurohirurgije obavljao je na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu, Podgorici i Banjaluci.

Od 2006. godine biran je za redovnog profesora za predmet neuronauke na državnom Univezitetu u Novom Pazaru.

Dobitnik je više priznanja za svoj rad među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda i nagrada Fondacije Braća Karić i Zlatna medalja za zasluge Republike Srbije.

Bio je rukovodilac i učesnik više projekata Ministarstva nauke Republike Srbije, CANU i KCCG.

Obajvio je 222 stručno naučna rada, od kojih  26 u vodećim internacionalnim časopisima. Autor je i koautor u devet monografija od kojih su četiri objavljene na engleskom jeziku kod poznatih internacionalnih izdavača. Autor je i koautor u četiri udžbenika iz oblasti neurohirurgije.

Održao je jedanaest predavanja po pozivu na različitim i internacionalnim skupovima.

Bio je mentor u sedam magistarskih radova i sedam doktorskih disertacija.

Član  je Srpskog lekarskog društva, Udruženja neurohirurga Srbije i Jugoistočne Evrope, EANS, WFNS i Naučnog društva Srbije.

Od 2015. godine član je Makedonske akademije nauka i umjetnosti, a od 2018. godine Europske akademije nauka i umjetnosti.

Oženjen. Supruga Ivanka- profesor  Univeziteta, kći Lidija, ljekar i sin Dušan, diplomirani ekonomista.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En