Naučno-istraživački projekti

Naučno-istraživački projekti CANU

 1. Biodiverzitet Crne Gore (Katalog parazitskih osa; Katalog vaskularne flore Crne Gore; Katalog faune paukova Crne Gore; Katalog faune osolikih muva Crne Gore; Katalog flore mahovina Crne Gore ) – rukovodilac akademik Gordan Karaman;
 2. Genetički resursi u poljoprivredi i šumarstvu Crne Gore (Genetički resursi u biljnoj proizvodnji; Genetički resursi u stočarstvu; Genetički resursi u šumarstvu) – rukovodilac prof. dr Milan Marković;
 3. Prirodne nauke, matematika i informatika u obrazovnom sistemu Crne Gore – rukovodilac akademik Slobodan Backović;
 4. Cerebrovaskularne bolesti u populaciji Crne Gore – rukovodilac akademik Svetomir Ivanović i prof. dr Vaso Antunović;
 5. Istorijat vinogradarstva Crne Gore (XVIII-XX vijek) – rukovodilac dr Svetozar Savić;
 6. Globalizacija, mala zemlja i razvoj nauke u Crnoj Gori – rukovodilac akademik Milica Kostić;
 7. Pravno-ekonomska analiza usaglašavanja kompanijskog prava Crne Gore sa pravom Evropske unije – rukovodilac akademik Dragan Radonjić;
 8. Crnogorska služba Valtazara Bogišića – rukovodilac prof. dr Zoran Rašović, vanredni član CANU;
 9.  Izvori za istoriju Crne Gore – rukovodilac akademik Đorđe Borozan;
 10. Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore – rukovodilac prof. dr Šerbo Rastoder, vanredni član CANU;
 11. Učesnici Podgoričke skupštine – rukovodilac akademik Zoran Lakić;
 12. Paradigme diskursa kulture u Crnoj Gori – rukovodilac akademik Nenad Vuković;
 13. Crnogorski dijalekatsko-onomastički kompleks – Rječnici crnogorskih narodnih govora (Rječnik govora okoline Bijelog Polja; Rječnik govora okoline Berana; Frazeološki rječnik Njegoševog djela) – rukovodilac akademik Branislav Ostojić;
 14. O NOR-u i revoluciji u Crnoj Gori – rukovodilac akademik Miomir Dašić;
 15. Otisak kamena – stećci u Crnoj Gori – rukovodilac akademik Anka Burić;
 16. Prilozi za muzičku kulturu Crne Gore XIX‒XX vijek – rukovodilac prof. Žarko Mirković, vanredni član CANU;
 17. Umjetnost i angažovanost, Miloš Vušković kao karikaturista – rukovodilac akademik Pavle Pejović;
 18. Akademici CANU – pjesnici (16 pjesnika) – rukovodilac Pavle Goranović, vanredni član CANU;
 19. Crvena stijena – rukovodilac Robert Vejlon, inostrani član CANU (CANU i Narodni muzej Crne Gore).
© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En