Međunarodna aktivnost

PREGLED

2017. godina

Učešće predstavnika Akademije na skupovima asocijacija čiji je CANU nacionalni član, posjete nacionalnim akademijama nauka i posjete predstavnika drugih akademija  našoj Akademiji:

 • Generalna skupština Evromediteranske mreže akademija (EMAN General Assembly),  pod pokroviteljstvom Međuakademijske grupe za razvoj (G.I.D.), 20–23. mart, Đenova.
 • Sastanak evropskih nacionalnih članova Međunarodnog savjeta za nauku (European National Members of the International Council for Science Annual Meeting), u Letonskoj akademiji nauka, 11‒12. maj, Riga;
 • Posjeta delegacije CANU Akademiji nauka Albanije, 25‒26. maj, Tirana. Potpisan bilateralni Protokol o saradnji;
 • Treća zajednička naučna konferencija Berlinskog procesa / Procesa za Zapadni Balkan, (3rd Joint Science Conference of the Berlin Process / Western Balkans Process), u organizaciji Francuske akademije nauka i Njemačke nacionalne akademije nauka Leopoldina, 14–16. jun, Pariz;
 • Generalna skupština Evropske federacije akademija prirodnih i humanističkih nauka (All European Academies – ALLEA), i simpozijum „Sustainability and Resilience” (Održivost i prilagodljivost), organizovan u saradnji sa Academia Europaea, u Mađarskoj akademiji nauka, 4–7. septembar, Budimpešta;
 • Osma konferencija akademija podunavske regije (8th Danube Academies Conference - 8th DAC), i Sastanak predsjednika akademija podunavske regije, u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA), 21‒22. septembar, Beograd;
 • Sastanak Radne grupe ALLEA-e za obrazovanje u nauci (ALLEA WG on Science Education), u Francuskoj akademiji nauka (Academie des Sciences), 5. oktobar, Pariz;  
 • Učešće delegacije CANU na proslavi povodom 50 godina od osnivanja Makedonske akademije nauka i umjetnosti (MANU), 8‒10. oktobar, Skoplje;
 • Posjeta predsjednika Tatarstanske akademije nauka, akademika Miakzuma Salahova (Myakzyum Salakhov), i razgovori o mogućnostima uspostavljanja naučne saradnje između dvije akademije, 12. oktobar, Podgorica;
 • Sastanak Upravnog odbora Svjetske akademije umjetnosti i nauka (WAAS Board of Trustees), 4. novembar, Podgorica;
 • Simpozijum Exploring the commonalities of the Mediterranean region (Istraživanje zajedničkih imenitelja Mediteranske regije), u organizaciji Turske akademije nauka (TÜBA) i Evromediteranske akademijske mreže (EMAN), 6 - 7. novembar, Istanbul.

Svjetska akademija umjetnosti i nauka (WAAS) dodijelila Sertifikat o naročitom priznanju Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti za “istaknuto vođstvo u mišljenju o tretiranju pritiskajućih izazova s kojima se danas suočava čovječanstvo, uz zahvalnost za dugotrajnu saradnju, partnerstvo i podršku radu Svjetske akademije”.

Studijski boravci u Crnoj Gori po osnovu bilateralnih sporazuma o saradnji:

 • Na osnovu Sporazuma o naučnoj saradnji CANU i Bugarske akademije nauka (BAN), studijski boravak u Crnoj Gori (Podgorica, Cetinje, Bar, Kotor), u sklopu dva zajednička projekta, realizovala su 4 istraživača iz Bugarske, u ukupnom trajanju od 21 dan.

 • Članovi Akademije učestvovali su, kao predstavnici Akademije ili po osnovu svog individualnog rada, na brojnim naučnim skupovima, te realizovali studijske boravke u zemljama Evrope i šire: Hrvatska, Italija, Bosna i Hercegovina, Rusija, Srbija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Mađarska, Turska, Albanija.

Međunarodni projekti  –  7

 • Radon u školama i vrtićima u Crnoj Gori, rukovodilac akademik Perko Vukotić. Nosioci projekta su CANU, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Projekat finansira Međunarodna agencija za atomsku energiju i Vlada Crne Gore.
 • Strenghtening Regional Cooperation in the Field of Renewable Energy Sources for Sustainable Development and Climate Change Reduction in the Western Balkan Countries“ (Jačanje regionalne saradnje na polju obnovljivih izvora energije za održivi razvoj i redukciju klimatskih promjena u zemljama Zapadnog Balkana). CANU partner na projektu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u okviru Programa podrške Uneska za period 2016‒2017. Predstavnik Akademije je akademik Momir Đurović.
 • Bulgaria, Montenegro and the Balkans from the Berlin Congress to the Present (Bugarska, Crna Gora i Balkan od Berlinskog kongresa do danas), The Medieval Balkans: The Voice of Natives talking about themselves (Srednjevjekovni Balkan: glas starosjedilaca koji govore o sebi). Zajednički projekti CANU i Instituta za balkanske studije Bugarske akademije nauka.  Rukovodilac na projektima na strani CANU je akademik Đorđije Borozan, potpredsjednik.
 • Istraživanja materijalnog kulturnog nasljeđa i hronologije i tipologije grada Svač/Šas (Exploring the material culture heritage and research of chronology and typology of the town Svač/Shas), u okviru Protokola o zajedničkoj saradnji CANU i Akademije nauka Albanije.
 • Priprema ilustrovanog kataloga Fundusa Manastira Sv. Jovana Vladimira i Kodeksa Sv. Jovana Vladimira (The preparation of an illustrated Catalogue of the Fund of Saint Jovan Vladimir Monastery, and preparation for publication of the Codices of Saint Jovan Vladimir), u okviru Protokola o zajedničkoj saradnji CANU i Akademije nauka Albanije. Imenovani zajednički timovi.
 • CANU podnijela predloge projekata ­­­Arheografija mediteranske Crne Gore i Razvijanje metode za ocjenu ranjivosti karstnih podzemnih voda na zagađenje na teritoriji sliva Jadranskog basena Crne Gore, u okviru Evromediteranske mreže akademija (EMAN), a uz podršku Međuakademijske grupe za razvoj (GID), sa sjedištem u Parizu.
 • CANU prijavila dva projekta MultiPPS: Multicomponent, multidimensional and multisensory polynomial phase signals estimators, (prof.  Igor Đurović, vanredni član CANU)  i GBDSP: Graph signal processing on big data exhibiting sparsity property, (akademik Ljubiša Stanković), na poziv Evropskog istraživačkog savjeta (ERC).

Međunarodni naučni skupovi i konferencije  –  7

 • Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije, u organizaciji CANU i Univerziteta Donja Gorica, 29. jun;
 • Upotreba rodno osjetljivog jezika – Centar mladih naučnika CANU, 22. septembar;
 • Osma međunarodna naučna konferencija Optimization and Applications (OPTIMA 2017), u organizaciji CANU, Univerziteta Crne Gore, Računskog centra Ruske akademije nauka i Univerziteta u Evori iz Portugalije, Petrovac, 2 – 7. oktobar;
 • Evropa, Balkan, Crna Gora, u organizaciji  CANU i Humanističkih studija UDG, 5 – 7. oktobar;
 • Međunarodna konferencija: Globalizam i(li) nacionalizam / Globalism vs Nationalism, zajedno sa Svjetskom akademijom umjetnosti i nauka, Evropskom akademijom nauka i umjetnosti i Globalnim okruglim stolom, 2 – 3. novembar;
 • Bioetički izazov i nove tehnologije u biomedicini, u organizaciji CANU i Medicinskog fakulteta UCG, 17. novembar;
 • Književnost i filozofijaintertekstualne veze, Centar mladih naučnika CANU, 22. novembar.

U okviru Naučnih tribina CANU, izlagali su brojni predavači iz zemalja okruženja, Evrope i svijeta.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En